Afgesloten Hof
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Welkom!
 
 
 
 
 
Hooglied 4:12:
 
Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
een afgesloten wel,
een verzegelde bron.
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
Link naar :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garden Lyrics - Misty Edwards:
 
"I'm a garden enclosed.
 
A locked garden.
 
A fountain sealed."
 
     "I'm Your Resting Place."  2x
 
 
 
 
 
 
 
 
''"Here, o Lord
have I prepared."
 
"A place for You to dwell."
 
"Here in the reservoir
of me."
 
""That You would dwell
in my heart."
 
"That I would be in You
and You would be in me."
 
 
 
 
 
"That I could fellowship with God."
 
"Here where it is
You and me alone."
 
"'The very Glory of God
On the inside of me."'
 
"' I want to fellowship
with You."'
 
 
 
 
   Here It's You and me alone God
You and me alone
Here it's You and me alone God
You and me alone"
 
 
 
 
 
"I'm Your Resting Place."
 
 
 
 
"For You said that You would
be in me""
 
"' That I would aibe in the vine""
 
 
 
 
"'Christ in me
The hope of my glory."'

"You've hedged me in
with skin all around me."
 
 
 
 
"I'm a garden enclosed
a locked garden"
 
 
 
 
"Life takes place
behind the face."
 
 
 
 "So come into Your garden
Come into Your garden.
 
 
 

"Here O Lord!
Have I prepared a place for You!"

"I'm no longer my own
I'm Your garden"
 
 
 


"I don't want to wasted my time
living on the outside
I'm going to live
from the inside out
I don't want to waste my life
living on the outside
I'm going to live
from the inside out"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 photo 92fb2099.gif

 

 

Aanbidding

 

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze Maker. (1)

 

Ik breng U eer, Here mijn God, en buig mij neer aan uw voeten, heilig bent U. (2)

 

Ik aanbid U, Here, en U alleen dien ik. (3)

 

Ik aanbid U omdat U mijn redding bent, en mij elke dag draagt. (4)

 

Heer mijn God, ik heb U lief met heel mijn hart, heel mijn ziel,

heel mijn verstand en al mijn kracht. (5)

 

Ik zal de Vader aanbidden als een waarachtige aanbidder, in geest en in waarheid,

want God is op zoek naar zulke aanbidders. (6)

 

Zo nader ik vrijmoedig tot de troon van Gods genade (7)

 

en samen met alle engelen van God, roep ik uit:

Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige.

Die was en die is en die komt. (8)

 

 1. Psalm 95:6
 2. Psalm 99:5 NBV
 3. Matteüs 4:10
 4. Psalm 68:20
 5. Markus 12:30
 6. Johannes 4:23,24
 7. Hebreeën 4:16
 8. Openbaring 4:8

DPM

 

 

 

 

 

Reacties

 

  photo 92fb2099.gif

 

Dankbaarheid

Ik ga uw poorten binnen om U te danken, en uw voorhof om U te loven. Ik dank U en prijs Uw heilige naam, want U bent goed, Uw liefde kent geen grenzen, Uw trouw gaat van generatie op generatie. (1)

Ik breng met vreugde dank aan de Vader; Hij heeft mij gered uit de macht van de duisternis en mij overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die mij de verlossing heeft gebracht, de vergeving van mijn zonden. (2)

Ik heb een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, daarom ben ik dankbaar en zo vereer ik God. (3) Onder alle omstandigheden dank ik U! Want dat is wat U van mij verlangt, want ik ben één met Christus. (4)

Ik ben over niets bezorgd, maar ik vraag God wat ik nodig heb en dank Hem in al mijn gebeden, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn gedachten in Christus Jezus bewaren. (5)

Ik laat in mijn hart de vrede van Christus heersen, want daartoe ben ik geroepen als een deel van het lichaam, en ik ben dankbaar. (6)

Alles wat ik zeg en doe in de naam van de Heer Jezus, doe ik terwijl ik God de Vader dank door Hem. (7)

Amen!

 1. Psalm 100:4,5 (Willibrord)
 2. Uit Kolossenzen 1:12-14 (NBV)
 3. Hebreeën 12:28
 4. 1 Thessalonicenzen 5:18
 5. Filippenzen 4:6,7 (NBV)
 6. Kolossenzen 3:15
 7. Kolossenzen 3:17

DPM

Reacties

 

 

 photo 92fb2099.gif

 

Ik Ben...

 

Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, zegt de Here God, die is, die was en die komt, de Almachtige. (1)

Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij. (2)

Ik ben de Deur, als je door Mij binnenkomt, zal je behouden worden; en je zal ingaan en uitgaan en voedsel vinden. (3)

Ik ben de Goede Herder en ik ken je en jij kent mij, zoals de Vader mij kent, en Ik de vader ken, en Ik zet mijn leven voor je in. De dief komt om je te beroven, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen om je leven te geven en overvloed (4)

Ik ben het Brood van het leven; als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben en als je in Mij gelooft zul je nooit meer dorst krijgen. Ik ben het levende Brood dat uit de hemel neergedaald is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. (5)

Ik ben de opstanding en het leven, als je in Mij gelooft, zul je leven, zelfs als je gestorven bent . (6)

Ik ben het licht van de wereld; als je Mij volgt, zul je nooit in de duisternis wandelen, maar je zal het licht van het leven hebben. (7)

Ik ben die Ik ben (8)


1 - Openbaring 1:8, 22:13 2 - Johannes 14:6 3 - Johannes 10:9 4 - Johannes 10:14 en 10 5

- Johannes 6:35 6 - Johannes 11:25 7- Johannes 8:12 8 - Exodus 3:14

DPM

 

 

 


Reacties

 

 

 photo 92fb2099.gif

 

Lofprijs voor de Koning

 

Door Jezus wil ik God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde van mijn lippen, die zijn naam prijzen!  (1)

 

Heer Jezus, U bent het Lam dat geslacht is, en waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de sterkte, de eer en de heerlijkheid en de lof. (2)

 

U, mijn God en Koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik uw naam loven: Groot is de Heer. (3)

 

U bent de koning van Israël (4) en de koning van vrede. (5) U bent de koning der eeuwen (6) de koning der koningen en de Heer der heren! (7)

 

U bent de heilige en U troont op de lofzangen van uw volk. (8)

 

Laat zó mijn mond de lof spreken van de Heer en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid. (9)

 

Amen!

 

 1. Hebreeën 13:15
 2. Openbaring 5:11-13
 3. Psalm 145:1-2
 4. Sefanja 3:15
 5. Jesaja 9:5
 6. Psalm 145:13
 7. 1 Timoteüs 6:15
 8. naar Psalm 22:4
 9. Psalm 145:21

 

DPM

 

 

 

 

Reacties

 

  photo 92fb2099.gif

 

 De Naam van de Heer

 

De Naam van de Heer is een sterke toren, (1)

een veilige schuilplaats voor wie bij Hem schuilt…(2)

U bent El Elohim, de God der goden (3)

en U bent El Elyon, de Allerhoogste (4)

U bent El Shaddai, de Almachtige (5)

en U bent El Olam, de Eeuwige (6)

U bent Jahweh, de God die is (7)

Jahweh Tsebaot, de Heer van de hemelse machten (8)

Jahweh Shammah, de altijd aanwezige (9)

Jahweh Tsidkenu, de Heer mijn gerechtigheid (10)

Jahweh Rapha, de Heer die mij geneest (11)

Jahweh Jireh, de Heer die voorziet (12)

Jahweh Nissi, de Heer mijn banier (13)

Jahweh Roï, de Heer mijn herder (14)

Jahweh Shalom, de Heer die vrede is (15)

U bent Adonai, mijn Heer! (16)

Jezus, U heeft de naam boven alle naam ontvangen,

opdat in Uw naam zich alle knie zal buigen

en alle tong zal belijden:

Jezus Christus is Heer,

tot eer van God de Vader! (17)


1 - Spreuken 18:10 2 - Psalm 91:1 3 - Deut. 10:17 4 - Psalm 91:1

...Brengt het woord tot leven 5 - Genesis 17:1 6 - Jesaja 40:28 7

- Exodus 3:14, NBG 8 - 1 Samuël1:3 9 - Ezechiël 48:35 10 - Jeremia 23:6 11

- Exodus 15:26 12 - Genesis 22:14 13 - Exodus 17:15 14 - Psalm 23:1 15 -

Richteren 6:24, NBG 16 - Maleachi 1:6 17 - Filippenzen 2: 9-11

 

DPM


Reacties
Categorieën
Afgesloten Hof!

 

 
 
 
 
 
Hooglied 4:12:
 
Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
een afgeslotewel,
een verzegelde bron.
 

Link naar:

Een afgesloten Hof

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl