Afgesloten Hof
Welkom!
 
 
 
 
 
Hooglied 4:12:
 
Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
een afgesloten wel,
een verzegelde bron.
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
Link naar :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garden Lyrics - Misty Edwards:
 
"I'm a garden enclosed.
 
A locked garden.
 
A fountain sealed."
 
     "I'm Your Resting Place."  2x
 
 
 
 
 
 
 
 
''"Here, o Lord
have I prepared."
 
"A place for You to dwell."
 
"Here in the reservoir
of me."
 
""That You would dwell
in my heart."
 
"That I would be in You
and You would be in me."
 
 
 
 
 
"That I could fellowship with God."
 
"Here where it is
You and me alone."
 
"'The very Glory of God
On the inside of me."'
 
"' I want to fellowship
with You."'
 
 
 
 
   Here It's You and me alone God
You and me alone
Here it's You and me alone God
You and me alone"
 
 
 
 
 
"I'm Your Resting Place."
 
 
 
 
"For You said that You would
be in me""
 
"' That I would aibe in the vine""
 
 
 
 
"'Christ in me
The hope of my glory."'

"You've hedged me in
with skin all around me."
 
 
 
 
"I'm a garden enclosed
a locked garden"
 
 
 
 
"Life takes place
behind the face."
 
 
 
 "So come into Your garden
Come into Your garden.
 
 
 

"Here O Lord!
Have I prepared a place for You!"

"I'm no longer my own
I'm Your garden"
 
 
 


"I don't want to wasted my time
living on the outside
I'm going to live
from the inside out
I don't want to waste my life
living on the outside
I'm going to live
from the inside out"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laatste artikelen

 

  photo 92fb2099.gif

 

Dankbaarheid

Ik ga uw poorten binnen om U te danken, en uw voorhof om U te loven. Ik dank U en prijs Uw heilige naam, want U bent goed, Uw liefde kent geen grenzen, Uw trouw gaat van generatie op generatie. (1)

Ik breng met vreugde dank aan de Vader; Hij heeft mij gered uit de macht van de duisternis en mij overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die mij de verlossing heeft gebracht, de vergeving van mijn zonden. (2)

Ik heb een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, daarom ben ik dankbaar en zo vereer ik God. (3) Onder alle omstandigheden dank ik U! Want dat is wat U van mij verlangt, want ik ben één met Christus. (4)

Ik ben over niets bezorgd, maar ik vraag God wat ik nodig heb en dank Hem in al mijn gebeden, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn gedachten in Christus Jezus bewaren. (5)

Ik laat in mijn hart de vrede van Christus heersen, want daartoe ben ik geroepen als een deel van het lichaam, en ik ben dankbaar. (6)

Alles wat ik zeg en doe in de naam van de Heer Jezus, doe ik terwijl ik God de Vader dank door Hem. (7)

Amen!

 1. Psalm 100:4,5 (Willibrord)
 2. Uit Kolossenzen 1:12-14 (NBV)
 3. Hebreeën 12:28
 4. 1 Thessalonicenzen 5:18
 5. Filippenzen 4:6,7 (NBV)
 6. Kolossenzen 3:15
 7. Kolossenzen 3:17

DPM

Reacties

 

 

 photo 92fb2099.gif

 

Ik Ben...

 

Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, zegt de Here God, die is, die was en die komt, de Almachtige. (1)

Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij. (2)

Ik ben de Deur, als je door Mij binnenkomt, zal je behouden worden; en je zal ingaan en uitgaan en voedsel vinden. (3)

Ik ben de Goede Herder en ik ken je en jij kent mij, zoals de Vader mij kent, en Ik de vader ken, en Ik zet mijn leven voor je in. De dief komt om je te beroven, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen om je leven te geven en overvloed (4)

Ik ben het Brood van het leven; als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben en als je in Mij gelooft zul je nooit meer dorst krijgen. Ik ben het levende Brood dat uit de hemel neergedaald is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. (5)

Ik ben de opstanding en het leven, als je in Mij gelooft, zul je leven, zelfs als je gestorven bent . (6)

Ik ben het licht van de wereld; als je Mij volgt, zul je nooit in de duisternis wandelen, maar je zal het licht van het leven hebben. (7)

Ik ben die Ik ben (8)


1 - Openbaring 1:8, 22:13 2 - Johannes 14:6 3 - Johannes 10:9 4 - Johannes 10:14 en 10 5

- Johannes 6:35 6 - Johannes 11:25 7- Johannes 8:12 8 - Exodus 3:14

DPM

 

 

 


Reacties

 

 

 photo 92fb2099.gif

 

Lofprijs voor de Koning

 

Door Jezus wil ik God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde van mijn lippen, die zijn naam prijzen!  (1)

 

Heer Jezus, U bent het Lam dat geslacht is, en waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de sterkte, de eer en de heerlijkheid en de lof. (2)

 

U, mijn God en Koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik uw naam loven: Groot is de Heer. (3)

 

U bent de koning van Israël (4) en de koning van vrede. (5) U bent de koning der eeuwen (6) de koning der koningen en de Heer der heren! (7)

 

U bent de heilige en U troont op de lofzangen van uw volk. (8)

 

Laat zó mijn mond de lof spreken van de Heer en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid. (9)

 

Amen!

 

 1. Hebreeën 13:15
 2. Openbaring 5:11-13
 3. Psalm 145:1-2
 4. Sefanja 3:15
 5. Jesaja 9:5
 6. Psalm 145:13
 7. 1 Timoteüs 6:15
 8. naar Psalm 22:4
 9. Psalm 145:21

 

DPM

 

 

 

 

Reacties

 

  photo 92fb2099.gif

 

 De Naam van de Heer

 

De Naam van de Heer is een sterke toren, (1)

een veilige schuilplaats voor wie bij Hem schuilt…(2)

U bent El Elohim, de God der goden (3)

en U bent El Elyon, de Allerhoogste (4)

U bent El Shaddai, de Almachtige (5)

en U bent El Olam, de Eeuwige (6)

U bent Jahweh, de God die is (7)

Jahweh Tsebaot, de Heer van de hemelse machten (8)

Jahweh Shammah, de altijd aanwezige (9)

Jahweh Tsidkenu, de Heer mijn gerechtigheid (10)

Jahweh Rapha, de Heer die mij geneest (11)

Jahweh Jireh, de Heer die voorziet (12)

Jahweh Nissi, de Heer mijn banier (13)

Jahweh Roï, de Heer mijn herder (14)

Jahweh Shalom, de Heer die vrede is (15)

U bent Adonai, mijn Heer! (16)

Jezus, U heeft de naam boven alle naam ontvangen,

opdat in Uw naam zich alle knie zal buigen

en alle tong zal belijden:

Jezus Christus is Heer,

tot eer van God de Vader! (17)


1 - Spreuken 18:10 2 - Psalm 91:1 3 - Deut. 10:17 4 - Psalm 91:1

...Brengt het woord tot leven 5 - Genesis 17:1 6 - Jesaja 40:28 7

- Exodus 3:14, NBG 8 - 1 Samuël1:3 9 - Ezechiël 48:35 10 - Jeremia 23:6 11

- Exodus 15:26 12 - Genesis 22:14 13 - Exodus 17:15 14 - Psalm 23:1 15 -

Richteren 6:24, NBG 16 - Maleachi 1:6 17 - Filippenzen 2: 9-11

 

DPM


Reacties

 

  photo 92fb2099.gif

 

Glorie aan God.

 

      Glorie aan God. (4x)


Lof zij de Heer,

Hem komt toe alle eer.

Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.

 

Zijn woord is macht,

heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden,

wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon,

eeuwig zijn kroon.

 

Overwinnaar zal Hij zijn,

over zonde, dood en pijn.

 

Heel het rijk der duisternis,

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!


Glorie aan God. (4x)


Kondigt het aan,

door de kracht van zijn naam:

Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!

Satan, hij beeft,

want hij weet: Jezus leeft!

Hij's verslagen,

het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer,

 

Redder en Heer!

Overwinnaar zal Hij zijn,

over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!


Glorie aan God. (4x)

 


Heersen met Hem op de troon en zijn stem,

spreekt van liefde,

vervult ons met glorie.

Heilig en vrij

alle tranen voorbij.

Eeuwig vreugde voor God,

lof, aanbidding:

waardig het Lam,

waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn,

over zonde,

dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!


Glorie aan God. (4x)

(OPW.)Reacties

 

 

 photo 92fb2099.gif

 

 

Aanbidding

 

Aanbidding - Geest en Waarheid Ware aanbidding is aanbidding met God als centrum. Mensen raken vaak verwikkeld in vragen als waar ze zouden moeten aanbidden, wat voor muziek ze in hun aanbidding zouden moeten zingen, en hoe hun aanbidding er voor andere mensen uit ziet. Als op deze dingen wordt scherpgesteld dan wordt het doel volledig gemist. Jezus vertelt ons dat ware aanbidders God in geest en in waarheid zullen aanbidden (Johannes 4:24). Dit betekent dat we vanuit een puur hart aanbidden!

Aanbidding - Het Hart van de Zaak Aanbidding kan bestaan uit gebed, het lezen van God's Woord met een open hart, zingen, het deelnemen in communie, en het dienen van anderen. Het is niet beperkt tot één bepaalde handeling, maar wordt correct uitgevoerd wanneer het hart en de houding van de persoon zich op de juiste plek bevinden.
Aanbidding en verheerlijking zijn voor God alleen gereserveerd. Alleen Hij is dit waardig; maar geen enkele van Zijn dienaren (Openbaring 19:10). We horen geen heiligen te aanbidden, of profeten, beelden, idolen, engelen of welke andere valse goden dan ook. We zouden niet moeten aanbidden in de verwachting hiervoor iets terug te krijgen, zoals een miraculeuze genezing. Aanbidding wordt voor God gedaan, en alleen voor God's plezier! Aanbidding kan bestaan uit het in het openbaar prijzen van God (Psalm 22:22, 35:18), in het verband van een congregatie, waar we door middel van muziek en prijzen onze bewondering en dankbaarheid aan Hem en wat Hij voor ons heeft gedaan kunnen verkondigen. Ware aanbidding wordt innerlijk gevoeld, en komt vervolgens door middel van onze acties naar buiten. Het klakkeloos uitvoeren van onze verplichtingen, "going through the motions" zoals dat zo mooi in het Engels wordt uitgedrukt, is onbehaaglijk voor God, en dit is dan ook volledig tevergeefs. Hij is in staat om door alle hypocrisie heen te kijken en Hij haat harteloze aanbidding (Amos 5:21-24). Een krachtig voorbeeld hiervan is het verhaal over Kaïn en Abel, de eerste zonen van Adam en Eva. Zij brachten allebei geschenken als offergaven naar de Heer, maar Hij was alleen tevreden over dat van Abel. Kaïn bracht zijn geschenk omdat hij zich daartoe verplicht voelde. Abel bracht door oprecht geloof en bewondering voor God de beste lammeren uit zijn kudde.

Aanbidding - Het Hart van David Wat aanbidding betreft was Koning David voor ons allemaal een fenomenaal voorbeeld. Hij had een puur en dankbaar hart tegenover God en hij aanbad Hem met heel zijn wezen. Veel van de Psalmen weerspiegelen David's hartstochtelijke hart voor aanbidding. "Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw" (Psalm 92:2-3). "Ik roep: ‘Geloofd zij de HEER...’" (Psalm 18:3a). "Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden" (Psalm 145:3). David was een man naar God's eigen hart, omdat hij God daadwerkelijk in zijn hart verheerlijkte!

Aanbidding - Verheerlijk en Prijs God! Ware aanbidding kan niet beperkt worden tot het zingen in de kerk of het openlijk prijzen (hoewel beide dingen goed zijn en de Bijbel ons vertelt dat we deze zouden moeten doen), maar is de oprechte erkenning van God in ons hart en van al Zijn macht en glorie in de dingen die we doen. Om God oprecht te aanbidden moeten we Hem kennen en kunnen we niet onwetend zijn over Zijn goede en glorieuze aard (Handelingen 17:23). In een notedop: aanbidding is het verheerlijken en prijzen van God; het uiten van onze loyaliteit en bewondering voor onze Hemelse Vader!

Ga Nu Dieper!

 

allaboutgod.com

 

 


Reacties

 

 photo 92fb2099.gif

 

 

 

 

Als het Hooglied al zo oud Weet je je liefde te omschrijven Voor degeen van wie je houdt Bij wie je bent, zult zijn en blijven
Een beetje meer jezelf bij hem Zoals hij, als open boek Jou raakt, met of zonder stem Slechts als zijn hand de jouwe zoekt
Sterk en moedig, toch zachtaardig Samen voor je medemensen En voor elkaar, Gods zegen waardig Want ook Zijn liefde, kent geen grenzen
Samen op weg, in vol vertrouwen Dat Hij steeds met je mee zal gaan De toekomst zal zich dan ontvouwen Als rijk en liefdevol bestaan


@Marian van der Veen-Niemeijer

 
Reacties
 
 
 photo 92fb2099.gif
 
 
 
 
 
 
kostelijker dan genieten van warme zon is het koesteren in warmte van jouw huid rond en zacht geurig als een perzik
kostelijker dan glooiingen van warm duinzand is het verblijven in armen rond om mij warm en sterk geurig als espresso
kostelijker dan zacht weefsel van pure zijde is ons omhelzen als twee die worden één twee eenheid goddelijk naar zijn beeld
kostelijk in Gods ogen is het ontwerp Hij zegt het is goed de mens die Ik maakte wijs en puur perfect naar mijn grootheid
naar Hooglied 1
 
 
@Nico Siebel
 
Reacties
 
 photo 92fb2099.gif
 
 
 
 
 
De Liefde
 
 
1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.
2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –
9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.
10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.
11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 1
13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
 
 
1 Korintiers 13
 
 

Lees meer...

 

 photo 92fb2099.gif

 

 

Vader, ik kom in uw heiligdom binnen

Vader, ik kom in uw Heiligdom binnen,
Maker van hemel en aard',
vol eerbied voor Uw Heerlijkheid.
Heilig, heilig bent U in uw tempel
vol van genade en pracht.
Ik prijs U
mijn hart aanbid U.

Refrein1:
Al wat leeft, alles zingt
dat uw liefde ons omringt.
De schepping roept luid,
de zee doet mee.
Zelfs de bomen zijn blij,
prijzen U en zo ook wij.
Ik zing een nieuw lied
en ik verhoog uw naam
en prijs Uw majesteit!

Jezus, Heer van het Leven, Verlosser,
wij komen dicht bij Uw troon
en willen ons leven geven.
Vul ons, vul ons opnieuw met Uw Liefde.
laat heel de wereld het zien,
vervul ons en toon Uw Glorie!

(Refrein 1)

Refrein 2:

Al wat leeft, alles zingt
dat uw liefde ons omringt.
De schepping roept luid,
de zee doet mee.
Zelfs de bomen zijn blij,
prijzen U en zo ook wij.
Ik zing een nieuw lied
en ik verhoog uw naam en Prijs U Jezus,
ik verhoog en prijs U Jezus,
ik verhoog en prijs Uw majesteit!
 
Opwekking: 675
 
 Lees meer...
Categorieën
Afgesloten Hof!

 

 
 
 
 
 
Hooglied 4:12:
 
Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
een afgeslotewel,
een verzegelde bron.
 

Link naar:

Een afgesloten Hof

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl